psychoterapeutka – lektorka

Rozvoj osobnosti

Čas nikdy nezůstává stát. Současnost není srovnatelná s naší minulostí. Možná je třeba jen změnit úhel pohledu.
To, kým jsme byli včera již není naše současná realita. Pokud je, nezastavili jsme se v růstu? Reflexi života máme provádět minimálně jednou za půl roku? Zdá se to moc? Není to naopak málo? Jak často navštívíme kadeřníka? Jak často se věnujeme jídlu, cvičení? Náš duchovní a duševní rozvoj si zaslouží minimálně tolik pozornosti. Netroufneme si vyjít na ulici s neupraveným tělem. Troufáme si vyjít mezi lidi s nenaladěnou psychikou? Neupravené vlasy, nebo rozmrzelá mysl, co natropí víc škody? Povolené svaly nebo věčné škarohlídství a kritičnost, co poškodí víc náš život? Svaly posílíme, napětí, uvolnění. Život probíhá podobně, napětí, uvolnění. Vyhnout se stresu není možné, ani o to nejde. Zamést krize pod koberec nepomůže, kostlivec ze skříně vyleze a bude strašit. Potlačená agrese se promění v sopku. Není jiná cesta než se věnovat sobě, systematicky, soustavně a občas zařadit restart. Vlasy si každodenně upravíme sami, ale někdy to chce zásah kadeřníka. Můžeme cvičit každý den, ale někdy to chce trenéra, fyzioterapeuta. To není ostuda, to je moudrost a investice do sebe.

(PROGRAMY V ROZSAHU 1-6 HODIN)

Sebepoznání, přijetí sebe, sebeúcta

Jak náš život ovlivňuje vztah, který máme sami k sobě? Nakolik úspěch souvisí se sebe přijetím? Proč tak často opakujeme stejné chyby? Co bychom o sobě měli vědět, abychom lépe čelili problémům? Jakou řečí „mluví“ naše emoce? Jak můžeme poznávat svůj „stín“ a proč někdy „neznáme sami sebe“? Téma vychází z pozitivního hodnocení sebe, druhých, života, vede k posílení osobnosti a rozvoji sociální inteligence. Zaměřuje se na rozvoj empatie a spolupráce, laskavý vztah k sobě samému, schopnost transformovat těžkosti a traumata života do zkušenosti, nahlédnutí pod hladiny své osobnosti a poznání zóny „ve stínu“.

Já v současném světě

Interaktivní seminář seznamuje s dovednostmi využitelnými v rámci harmonického sladění nároků práce v pomáhající profesi s nároky rodiny a osobního života. Zaměřuje se na dovednosti v oblasti vztahů, jako jsou otevřená komunikace, faktory prevence rizikového chování dětí, volba účinného výchovného stylu, prevence konfliktů a vyjádření kritiky. Zabývá se také stresem, jeho faktory, zejména zpracováním distresu a zvládáním rizikových faktorů profese vedoucích ke krizi vztahů v oblasti profesní, partnerské, rodinné, nebo vyhoření a vyčerpání sil.

Komunikace jako moje vyjádření vůči světu

Komunikace je tak originální jako každý z nás. Je „ mostem“ od našeho Já k druhému. Je ne-zbytnou dovedností. Co o mně říká ta moje? Jak ji zkvalitnit, zpřesnit, vyladit tak, aby vyhovovala mně, mému okolí, mým cílům? Lze doplnit testem sociálního chování, tématy asertivita, empatie, dramatizacemi s tématy naslouchání nebo komunikačních chyb, teorií konfliktu. Konflikt je součástím života. Jak ho zvládat? Jak převést konflikt na problém, který lez řešit? Pět bodů při popisu problému, které usnadní porozumění. Reakce na konflikt v empatickém naslouchání. Při semináři lze využít dramatizace, workshopů.

Kurz sebeobrany proti stresu

Eliminovat zcela stres v životě není možné. Cyklus seminářů Kurz sebeobrany proti stresu je určen pro ty z nás, kteří jsou vystaveni náročným okolnostem života ať v rámci pracovního procesu, rodiny, životních okolností, nebo těm, kteří touží posílit svou „obrany schopnost“ a imunitu vůči nárokům života. Je zaměřen na dovednosti, svépomocné techniky posilující osobnost, strategie ke snížení stresu.
Má tyto moduly:

  1. Dá se ochočit stres, aby pracoval pro nás? Různé formy stresu a jejich rozpoznání
  2. Když promluví tělo. Vstup do psychosomatiky. Jak to mám právě já?
  3. Jak se známe a neznáme… Já a můj stín, jak rozpoznat co se děje pod hladinou.
  4. Myš zahnaná do kouta. Jak reaguji, když se nedaří, kroky sebeobrany.
  5. Existují vyvážené osobnosti? Lze být vždy nad věcí?

Jak si nekazit náladu

Nejsme bezmocní. Nerodíme se jako škarohlídi, pesimisté. Možná jsme těmi, kdo mají sklony k negativnímu ladění, ale vše má svou míru. Co neprospívá nám, našemu okolí, to je třeba změnit. Na co se zaměříme: Vrozený temperament a ladění nálady. Řídím svůj života svou náladu. Základy neurofyziologie. Vizualizace a mentální ladění. Emoce, jak číst jejich poselství a využít je ve svůj prospěch. Proč jsou oblíbení veselí lidé? Jak probudit v sobě radost? Jak být druhým sympatičtí. Seminář / kurz zahrnuje téma sebepoznání a formy sebe koučinku.

Hořet a nevyhořet-jak se bránit syndromu vyhoření

Žijeme naplno v práci, doma, někdy se zdá, že na nás stojí „celý vět“. Jsme výkonní, šikovní. Takový člověk je často ohrožen vyhořením. V semináři se zaměřujeme na poznání sebe, oblast psychosomatiky, duševního zdraví, hledáme techniky vhodné relaxace, v testu se zaměříme na své postoje, stav vedoucí ke ztrátě motivace, energie a na účinnou prevenci, práci s distresem, traumaty a emocemi.

Emoční, sociální a praktická inteligence a její rozvoj

Emoční inteligence má klíčovou roli v dosažení životního úspěchu. Cesta k úspěchu skrze rozvoj inteligence emoční, sociální, praktické. Význam emoční inteligence se projevuje v empatii, správném využití asertivita, ale zejména ve vztazích. Program je doplněn praktickými návody a kazuistikami a zkušenostmi z praxe.

Restart života a zvýšení jeho kvality.

Interaktivní semináře, lze doplnit workshopy, dramatizacemi, testy sociálního chování, typologie. Lze objednat kterýkoliv samostatně.

I. Já v současném světě – můj sebeobraz
Téma obsahuje aktuální dovednosti z oblasti vztahů, sebeprosazení a posílení osobnosti jako práce s emocemi a jejich usměrnění, rozeznávání „čtení“ v rámci tělesného, duševního, duchovního zdraví, prevence psychosomatických chorob: Emoce, dobrý sluha, zlý pán. Dále se zabývá v Kurzu sebeobrany proti stresu prací se stresem a odolností proti němu, včetně sladění rodinného/ osobního života a práce S úsměvem do práce a do života. V případě potřeby může být doplněn tématem Jak se bránit vyhoření – Hořet a nevyhořet, nebo tématem práce s traumatem Otevíráme tunel krize.

II. Moje vyjádření vůči světu
• Komunikace jako moje vyjádření vůči světu.
• Agrese, šikana, na pracovišti. Jak ji poznat a jak se bránit.
• Asertivita. Manipulace. Obrana před manipulací. Empatie. Empatická reakce

III. Intelekt a jeho rozvoj (IQ, EQ, SQ, PQ)
Co je vrozené, co mohu získat. Vícečetná inteligence jako mnoho vrstevnatý modul. Teorie vícečetné inteligence. Já a mé vnímání skrze smysly. Organizace času, rozvoj tvořivosti. Typologie a jejich silné a slabé stránky, auto motivace.

IV. Chci úspěch – kudy kráčím?
Faktory podmiňující trvalý úspěch a jejich rozvoj. Teorie vícečetné inteligence a rozvoj harmonické osobnosti. Posilování vůle, zvyšování prahu frustrační tolerance. Práce s reálnými příběhy, transfer do života.

S úsměvem do života

Interaktivní seminář využívající psychosociální metody práce zahrnuje volně navazující témata seminářů po 2 hodinách. (lze modifikovat)

S úsměvem do práce a do života

(modul zaměřený na sladěný pracovního a rodinného pro-středí)

  1. Komunikace a komunikační dovednosti – pracovní pohovor, proměny komunikace v různých pozicích
  2. Připravujeme se do práce. Sebepoznání, sebepřijetí, tvorba strukturovaného živo-topisu, sebeprezentace.
  3. Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme – time management rodiny
  4. Partnerské vztahy – sociální kompetence s a dovednosti
  5. Jak obstát v kolektivu – týmové role, moje schopnosti a slabiny, vůle a rozhodo-vání.

Od dospělosti ke stáří

Téma je zaměřeno na přijetí životní etapy stárnutí a stáří a její zkvalitnění od období starší dospělosti (cca 65 let), stáří (od 75 let) až k „senio“ (od 90 let). Tato doba je charakterizována naplněním generativity, předávání života (znalostí, zkušeností) nové generaci (dětem, později vnukům). Cílem období je naplnění životní moudrosti (E. Erikson Etapy vývoje). Tato etapa vývoje je obdobím plodů života, kde platí dvojnásob, že jsme svého štěstí strůjci, jako by se sčítalo vše, co jsme do života vložili. Dojít k moudrosti je cílem, nikoli samozřejmostí stáří. Opakem je uzavřenost, osamocenost, izolace.
I člověk starší má obvykle možnost být aktivní (dnes se aktivní prožívání staří prodlužuje skutečně až do vysokého věku – proto hovoříme i o období po 90 letech.) Zatímco naše tělo již nemá tolik sil, energie, naše mysl, oblast duševní i duchovní zůstává činná. Hovoříme o tom, že duše nestárne. Je prokázáno, že i starší a starý člověk je schopen rozvíjet tvořivost, učit se (proto vznikají univerzity třetího věku).

Pro toto věkové období jsou atraktivní tato témata:

Toto téma bylo realizováno jako součást seminář Mezigenerační vztahy.

Mezigenerační vztahy

Délka semináře podle potřeby a zadání. Realizováno: MC, KC, rodinná společenství, SCEAV apod.

Všechny programy byly již realizovány s úspěchem. Jsou každoročně aktualizovány, lze je modifikovat podle potřeby klientů. Interaktivní semináře využívají interaktivních technik.