psychoterapeutka – lektorka

Moje představení

Ing. Mgr.
Marie Nováková

krátký přehled

 • Vážím si své rodiny a vztahů. Jsou tím, na čem stojím
 • Pracuji v pomáhající profesi a jsem si toho vědoma, a tak věnuji čas i restartu sil, relaxaci a meditaci, sama sobě.
 • Humor přináší nadhled. Přestože jsem vrozeně spíš melancholický typ, celý život pěstuji nadhled a humor.

osobní život

Jen člověk, jež má v srdci tragédii a v hlavě komedii je opravdu duševně zdravý.

G.K. Chesterton
 • Manželka, matka, sestra, tchyně, přítelkyně, lektorka, terapeutka aj. Život mi nadělil mnoho rolí. Ty první z nich považuji za prioritní.
 • Velmi si vážím svého manžela, dětí, přátel i rodičů, kteří už nežijí. Přestože jsme společně prošli chvílemi krásnými náročnými, nikdy jsme to nevzdali a věřím, že ani nevzdáme.
 • Do života každého člověka patří stres, bolest, utrpení, chvíle, kdy nás život dostane „na kolena.“ Jestliže zkušenost integrujeme, přijmeme a poučíme se zní, není nic ztraceno. Najdeme radost i humor.
 • Pocházím z Moravy, Valašska. Do studií VŠ jsem žila v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Narodila se ve Valašských Kloboukách, kde měli prarodiče hospodářství. S nimi jsme žili do nástupu školní docházky.
 • Valašsko ve mně zanechalo temperament, vztah k hudbě a tanci.
 • Studium na vysoké škole mě přivedlo do Prahy, kde jsem se vdala a žiji dodnes.
 • Řadu let jsem prožila v centru Prahy, zde jsem si uvědomila, jak důležité je propojení člověka s přírodou.
 • Nyní bydlíme v okrajové části Prahy v blízkosti přírody.
 • V manželství žiji od roku 1986, s manželem jsem rozdílní povahou, profesí, temperamentem, ale přes všechny rozdílnosti je „mužem mého života.“
 • Spolu jsme od roku 1995 realizovali řadu přednášek na téma Komunikace v manželství, Rozdílnosti muž, žena, Naplňování potřeb, Sexualita v manželství, Konflikt jeho řešení a předcházení.
 • Vedeme od roku 1986 rodinná společenství.
 • Jsme členové Živé rodiny, YMCA Familia.
 • Děti: Chtěli jsme mít 10 dětí, ale máme dvě, syna a dceru, dnes již dospělé. Můj muž říká, že všechny děti a dospívající, které procházejí mým životem vnímám jako své vlastní. Místo desíti dětí jich díky své profesi potkávám stovky.
 • Zájmy: mnoho, patří mezi ně i má práce. Pracuji s dětmi, mládeží, dospělými, páry s rodinou. Jsem velmi kreativní člověk, proto i má práce je různorodá.
 • Od mládí mě velmi bavila filozofie, matematika, psychologie, teologie, chemie a pedagogika. Dodnes to jsou mé oblíbené obory.
 • Hodně čtu, studuji, vyučuji. Pomáhání druhým a podporu dětí, rodiny, považuji za poslání.
 • Postoje: Velmi si vážím lidí, kteří se věnují lidem. Je to nesmírně těžká a vyčerpávající práce. Hodnotu a důstojnost pro mne má každý člověk. Nemusí si ji zasloužit.
 • Založila jsem první mateřské centrum v ČR, vážím si mateřství, otcovství, tyto role jsou ve společnosti nedoceněné.
 • Mám ráda otevřenost, pravdivost a ochotu k sebereflexi, protože bez ní není možná cesta růstu.
 • Člověk je pro mě bio-psycho-socio-spirituální bytost. Myslím si, že je třeba vnímat přítomnost v celém kontextu našeho života a žít tady a teď.
 • Domnívám se, že každá překážka má být výzvou, každé prožité trauma proměněné ve zkušenost.
 • Trans generační přenos považuji za velmi důležitý, nepocházím z harmonické rodiny, proto vím, jak tvrdá musí být práce na sobě, pokud chci harmonizovat rodinu, osobnost, vztahy.
 • Považuji za velmi důležitou ochotu zastavit se a podívat se pod povrch věcí, proto se věnuji koučování „pod ledovcem“, terapii smíření v rodině, práci s traumaty apod. Co poznáváme, nás tolik neohrožuje jako věci potlačené. Navíc tím otevíráme možnosti změny.
 • Za součást lidské osobnosti považuji schopnost dělat chyby. Je jen potřeba se z nich poučit a reflektovat je. Totéž platí i v partnerských vztazích.

profesní život

 • Považuji za důležité propojení odbornosti s praxí života.
 • Ve své profesi se snažím reagovat na aktuální výzvy a problémy klientů, společnosti a vztahů tak, jak se s nimi v terénu potkávám.
 • Setkávám se s desítkami, stovkami klientů, to ovlivňuje můj pohled na život a jeho realitu. Poznatky se snažím zobecnit pro danou situaci mé praxe.
 • Pomáhám naplnit a zvýšit kvalitu života člověka v jakékoliv jeho fázi.
 • Pracuji s dětmi, mládeží, dospělými, páry, rodinou.
 • Realizuji semináře, výcviky, workshopy k rozvoji dovedností, kompetencí pracovních, rodičovských i vztahových, poznání a přijetí sebe, nalezení smyslu.
 • Věnuji se podpoře rodiny, (i v oblasti náhradní rodinné péče), osobnostnímu doprovázení, poradenství terapii i prevenci (rizikové chování, kriminalita, sociální vyloučení apod.).
 • Pracuji jako poradce, lektor, mentor, kouč v oblasti vztahů, partnerských, párových, mezigeneračních včetně výchovy.
 • Věnuji se systemické práci s párem a rodinou, profesionálnímu kočinku (tříletý výcvik ACE), mentoringu, terapii smíření v rodině, terapii PAS.
 • Pracuji na školách, s kolektivy pedagogů i žáků, studentů, s cílem vyladit vztahy, eliminovat chování vedoucí ke kriminalitě, rizikovému chování (návykové látky, závislostní chování, agrese). Zabývám se také integrací zdravé sexuality do vztahů, vyladěním klimatu třídy i sborovny.
 • Mým cílem je posílit spolupráci rodiny a školy, včetně aktivizace společnosti v oblasti podpory rodiny, dítěte.
 • Duchovní oblast: Pro mě je člověk bytostí bio-psycho-socio-spirituální. Spiritualita člověka (víra, náboženství, oblast sebe transcendence) je pro mne hlubokou podstatou každé lidské bytosti, která si zaslouží respekt a úctu.

Specifika mé práce: V oboru mám mnoholetou praxi, na kterou navazuji v aktuální situaci každého klienta. Jsem velmi kreativní člověk, a to mi umožňuje jedinečný přístup ke každému klientovi a kombinaci technik individuálního přístupu (poradenství, koučink, terapie, supervizní techniky apod.) Během života jsem prošla mnoha náročnými obdobími, traumaty, které se snažím integrovat do životní zkušenosti využitelné v obecném měřítku. Vycházím nejen z odborných znalostí, ale i z mnoha leté praxe a zkušenosti.

etický kodex

Ing. Mgr. Marie Nováková

 • Při svém jednání a přístupu vždy respektuji lidskou důstojnost, beru na vědomí veškeré odlišnosti a nabízím všem stejné šance a příležitosti.
 • Dbám na nabídku kvalitních a profesionálních služeb, také na to abych svým jednáním nepoškodila žádného z klientů nebo sponzorů.
 • Formy a metody práce volím vždy tak, aby braly v úvahu prostředí a souvislosti ve kterých se klient pohybuje i jeho osobnostní profil.
 • Vždy se snažím porozumět a vyhovět požadavkům a očekáváním klienta a sponzora, nebráním se jeho novým potřebám, které v průběhu procesu vzniknou.
 • Prostředí, ve kterém pracuji, volím tak, aby vyhovovalo potřebám zúčastněných stran.
 • V rámci své profese nabízím vhodné služby, které mohou kompetence, profesionalitu a kvalitu života klienta posílit.
 • Pokud je to potřeba, navrhuji a doporučuji navazující pokračování v oblasti jiných služeb.
 • Pokud zjistím, že můj klient přestal profitovat z procesu mnou vedeného a já nejsem schopna tuto situaci změnit, doporučím mu proces ukončit, případně využít služeb jiného odborníka.
 • Je-li potřeba do procesu zainteresovat třetí strany, tuto možnost s klientem nejprve prohovořím a získám jeho souhlas. Budu klienta včas a přesně informovat o finančních nárocích třetích stran. Data a záznamy týkající se klienta jsou uchovány bezpečně.
 • Smlouva mezi mnou a klientem se uzavírá jen na dobu nezbytně nutnou pro naplnění klientova cíle
 • Zaručuji diskrétnost ve vztahu k veškerým informacím týkajících se klienta nebo sponzora. (Za všech okolností respektuji důvěrnost informací, které získám od svých klientů, vyjma informací, k jejichž zveřejnění dá klient souhlas, nebo informací ze zákona povinných k ohlášení.)
 • Pokud v průběhu procesu hrozí konflikt zájmu, klienta na tuto možnost upozorním a budeme hledat společné řešení této situace. Na prvním místě respektuji zájmy klienta.