psychoterapeutka – lektorka

Rodina, páry, vztahy

Rodina je základem našeho života, z ní vycházíme, provází nás celým životem. Neseme si z rodiny řadu daností, zkušeností, schopností.
Některé z nich nás posilují, jiné oslabují. Nikdy není pozdě vyladit to, co je třeba, v mé rodině. Vztah s partnerem je primárním vztahem, vztahy s dětmi, sourozenci ovlivňují můj pocit naplnění, spokojenosti, úspěšnosti v životě.
Společně se vydáváme na cestu…

A. VÝCHOVA

(JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE ROZSAH 1- 3 HOD.)

I. Vývoj dítěte

Vrozené vlastnosti dítěte

Každé dítě je originál. Jak se to projevuje? Co to pro nás znamená? Devět typů vrozeného chování. Jak je rozpoznáme? Jak reagovat na jednání dítěte?

Matka a dítě – attachment, vliv na spokojenost dítěte, odraz v celoživotních postojích

První rok života ovlivňuje výrazně život dítěte. Zejména vztah s matkou je specifickým znamením. Jak se projevuje dítě s vztahy jistými, nejistými a jak eliminovat rizika prožitá v nejrannějším dětství?

Dospívání jako výzva

Dospívání je výraznou etapou života dítěte i rodiny. Jaké výzva přináší? Co dospívající řeší? Jakou formou s ním komunikovat, kdy být tolerantní a jak nastavovat hranice? Jak pomoci dospívajícím, aby proměnili období dospívání v okno příležitosti vyzrát?

Zahradnický model výchovy

Vychází z laskavého pohledu, z přijetí bez podmínek originality každého člověka. Obrazným způsobem popisuje výchovný styl směřující k vývoji pozitivní osobnosti, která umí spolupracovat, být přátelská, ale zároveň odolná vůči rizikovému životnímu stylu. Vychází z modelu L. Lencze, R. Roche-Olivara výchovy k prosociálnosti.

II. Výchovné kompetence rodiče

Sebeúcta a sebevědomí u dětí

Seminář je zaměřen na rozvoj sebeúcty dítěte v jednotlivých etapách života. Jakým způsobem se odráží vztah rodiče k sobě na osobnosti dítěte? K čemu být pozorní? Jak se liší pohled dítěte na sebe v jednotlivých etapách vývoje? Jaký vliv má rodič, jak se podílí škola a jek společnost?

Rodičovství jako poslání – naplnění sebeúcty skrze roli rodiče

Téma je zaměřeno na vývoj partnerské cesty od počátku partnerského vztahu k proměně role v roli rodičovskou, která přináší novou zodpovědnost a je další etapou vývoje osobnosti. Přináší nové poznání sebe sama i nové výzvy. Seminář reaguje na problémy současné rodiny včetně období, které přináší rodičům dospívání dětí.

Proč děti zlobí

Téma je zaměřeno na nejčastější problémy výchovy. V úvodu semináře je klienti specifikují a společně s lektorkou hledají řešení v technikách efektivního výchovného stylu. Interaktivní seminář.

Dětská agrese

Existují děti se sklonem k agresivnímu chování?
Jak rozeznat agresi a kdy a jak reagovat?
Jaký má agrese význam a kdy má své opodstatnění?

Strach a úzkost ve světě dětí

V semináři hovoříme zejména o hněvu, strachu, úzkostném chování. Existují stydlíni? Smíme dítě strašit? Jak můžeme posílit hypersenzitivní a zranitelné děti? Na co si dávat pozor?

Hranice a svět dítěte, pocit jistoty a bezpečí

Bezhraniční výchova ohrožuje dítě nejistotou, ztrátou pocitu bezpečí. Jak nastavit hranice moudře a s láskou? Co je to důslednost a proč je důležitá? Jaká je role otce, role matky? Jak spolupracovat?

Kázeň, originalita a svoboda dítěte

Lásku projevujeme také stanovením pravidel. Kázeň dává dítěti pocit bezpečí, ukazuje cestu.
Jak na to? Jak respektovat a být respektován. Na otázky odpoví interaktivní seminář

Rozmrzelé dítě

V úvodu semináře je klienti specifikují, co pod pojmem rozmrzelé dítě vnímají. Společně s lektorkou hledají řešení v technikách efektivního výchovného stylu. Interaktivní seminář.

Jak vybavit dítě, aby dokázalo ustát těžkosti života

Vychováváme děti k trvalému úspěchu. V interaktivním semináři se zamyslíme nad základními faktory vedoucími k trvalému úspěchu a budeme je aplikovat do výchovného modelu. Budeme aplikovat své poznatky do každodenní praxe našich životů, hledat způsoby, jak posilovat vytrvalost a vůli dítěte.

Sourozenecké konstelace I, II. (rivalita versus spolupráce)

Sourozenecký vztah je nejdelším vztahem našeho života. Sourozenci jsou mistři výcviku sociálních dovedností. Mohou být rivalové, nebo spolupracovníci. Liší se jednotlivé sourozenecké pozice? Co můžeme udělat my rodiče? Skutečně všechny děti vychováváme stejně? Souvisí i naše sourozenecká pozice s manželstvím, povoláním?

Povinnosti, rituály, motivace dítěte

Povinnost začleňuje do rodiny. Kdy je ta pravá chvíle vést dítě k povinnostem? Jak dítě motivovat? Může být plnění povinnosti i hrou? Seznámíme se s pěti typy dítěte podle motivace, budeme hledat formy zapojení dětí. Přizpůsobeno věkové skupině dětí.
(realizováno MC, KC, SOS vesnička)

Výchova chlapců a dívek – liší se nějak?

Liší se nějak výchova chlapců, dívek? Na co je třeba být pozorný? Čemu se vyhnout? Která období jsou náročná u chlapců a která u dívek? Kdy dítě potřebuje vzor muže, kdy ženy? Závisí to na pohlaví dítěte? Jsou opravdu důležití oba rodiče? Jak urychlit, uskutečnit „sociální porod“, osamostatňování dítěte?

Výchova k poslušnosti, krok za krokem

Potřebují děti hranice? Jak nastavujeme pravidla? Od kdy máme učit dítě poslušnosti? Dá se nastavit kázeň? Jak souvisí poslušnost s láskyplným vztahem rodiče a dítěte? Co když to pořád není dokonalé?

Odměny a tresty při výchově

Odměna buduje, trest zabraňuje. Je chvíle, kdy je trest na místě a kdy trestat nemáme? Může nepřiměřený trest všechno zkazit? Máme vůbec odměňovat dítě a jak? Jsou děti, které není třeba trestat?

Životní zkušenost-opora výchovy

Inteligentními lidmi bývají často nazýváni ti, kteří se umí poučit ze svých zkušeností. Jde o nezbytnou výbavu v životě dítěte, vychováváme nejen my, ale také sám život. Jak dítě neučit reflektovat životní zkušenosti a poučit se z chyb? Odpovědi hledáme v tomto semináři.

Pozitivní hodnocení sebe, druhých, života…

Štěstí není samozřejmost. Nejšťastnější jsou lidé s vděčným srdcem a pozitivním pohledem na život. V době chvatu, shonu, tlaku na výkon to není lehké. Co pro tento pohled na svět můžeme udělat my, rodiče?

Emoce-přítel, ne pán, rozvoj emoční inteligence

Emoce jsou darem. Naše agrese, její projevy jsou darem. Kdy škodí a kdy pomáhají? Dá se napomoci tomu, aby byly naším sluhou, ne pánem? Proč učíme děti emoce usměrňovat, ne potlačovat? Jaké techniky můžeme využít?

Rozvoj sociální inteligence a empatie (co, kdy a jak)

Jsem společensky obratný, zvládám emoce, umím odhadnout společenských vztahy a situace? Mám schopnost vést lidi, navázat a udržet vztah, dobrou komunikaci? Jsem schopný spolupráce, týmové práce? Mám schopnost smířit lidi? Je mé dítě schopné vyznat se samo v sobě i v druhých, rozumět vnitřní motivaci?

Neuvědomělá manipulace dítěte – (vynucování pozornosti, msta, sebeponižování, agrese)

Nevhodné chování dítěte bývá často provázáno s nenaplněním potřeb. Čeho se týká nevhodné chování? Jak na něj správně reagovat? Jak se dítě učí napodobováním? Jaké je poselství, které předáváme i když nevychováváme?

Škola, školka – jednou to přijde (program přípravy na MŠ, ZŠ)

Jednorázový seminář nebo opakovaná setkání pro rodiče a dítě k rozvoji sociálních dovedností nezbytných pro vstup do vrstevnického kolektivu.

Dítě a vrstevnické vztahy

Nejpozději od 3 let je pro dítě nezbytné rozvíjet vztahy s vrstevníky. Co se dítě ve vztazích s nimi učí, jak naučit dítě být součástí kolektivu, kamarádství a přátelství jako součást dětského světa.

Návazný program: Školáček 3 – 5 setkání v rozsahu 2 až 3 výukové hodiny

Viz program pro předškolní. Program je již leta realizován pro skupiny rodičů a dětí v rámci MC, KC apod.

Pozn. Nejčastěji objednávaný program pro rodiče roku 2019, 20 Příprava na školu Školáček, Agrese u dětí, Proč děti zlobí. 2018 Sourozenecké konstelace 2017 Proč děti zlobí a Emoční inteligence, rok 2016 Sourozenecké konstelace a Agrese u dětí, rok 2015 Výchova a vrozené vlastnosti dítěte.

III. Závislostní a rizikové chování

B. VZTAHY V RODINĚ A V PARTNERSTVÍ

(PROGRAMY V ROZSAHU 1-6 HODIN, DOPLNĚNY WORSHOPY, DRAMATIZACÍ, TESTEM OSOBNOSTI, CHOVÁNÍ)

Patří konflikt do života rodiny?

Konflikt je součástím života. Jak ho zvládat? Jak převést konflikt na problém, který lez řešit? Pět bodů při popisu problému, které usnadní porozumění. Reakce na konflikt v empatickém naslouchání. Při semináři lze využít dramatizace, workshopů.

Komunikace v rodině a její úskalí (fauly, chyby, dovednosti)

Komunikace buduje i ničí vztahy. Komunikace jako nástroj setkání. Naslouchání a jeho význam. Komunikace v náročných situacích. Chyby a fauly komunikace.
Lze doplnit testem sociálního chování, tématy asertivita, empatie, dramatizacemi s tématy naslouchání nebo komunikačních chyb.

Společně na cestě – manželství jako výzva

Etapy manželství, formy komunikace, role v rodině, proměna rodiny v souvislosti s etapami vývoje dětí. Jak si udržet vztah? Jak ho restartovat? Jak se bránit zevšednění vztahu? Seminář nabízí také techniky k usnadnění komunikace, vyjádření problému, empatického naslouchání nebo sdělení kritiky.

Komunikace v rodině (Komunikační sněhulák, Slyšíš, co ti říkám? Mám ti co říct)

Seminář humornou formou dramatizace ukazuje komunikaci v různých rovinách v rámci rodiny, partnerských vztahů. Hledá způsoby proměny rizikových forem ve funkční formy, způsob vyjednávání mezi partnery vedoucí k objasnění potřeb.

Kritika – efektivní nástroj vztahu, nebo škůdce?

Kritika jako efektivní nástroj vztahů. Forma kritiky a pravidla oprávněné kritiky. Jak udržet emoce na uzdě v rizikových situacích.

Mezigenerační vztahy v rodině

Délka semináře: podle potřeby a zadání Realizováno: MC, KC, rodinná společenství

Rodové kořeny a souvislosti

Interaktivní program vychází z rodinných souvislostí. Formou dramatizace objasňuje rodinné pozice a vztahy, které jsou přirozenou součástí naší výbavy, zkušenosti, životní jistoty. Společně s klienty hledá optimální způsob nastavení vztahů v jejich rodině.

Manželství v síti

Program navazuje na téma NTM 2020. Využívá širokého spektra významu slov k představení manželství jako součásti sítě vztahů, místa, kterým stále více proniká také digitalizace. Jak ovlivňuje vztahy? Jak ji využít pozitivně? Je třeba být opatrní? V čem a proč.

Mýty v manželství a vztazích

Když mně má rád, ví, co potřebuji. Ví, na co myslím. Nikdy by se neměl chovat hloupě, nevhodně, divně…. Máme své mýty? Je to dobře, nebo špatně? Jak reagovat? Jak se mýtů zbavit nebo je využít ve svůj prospěch?

Sladění rodinného a pracovního života

Interaktivní seminář seznamuje s dovednostmi využitelnými v rámci harmonického sladění nároků práce v pomáhající profesi s nároky rodiny a osobního života. Zaměřuje se na dovednosti v oblasti vztahů, jako jsou otevřená komunikace, faktory prevence rizikového chování dětí, volba účinného výchovného stylu, prevence konfliktů a vyjádření kritiky. Zabývá se také stresem, jeho faktory, zejména zpracováním distresu a zvládáním rizikových faktorů profese vedoucích ke krizi vztahů v oblasti profesní, partnerské, rodinné, nebo vyhoření a vyčerpání sil.

Od dospělosti ke stáří

Program je zaměřený na přijetí životní etapy stárnutí a stáří a její zkvalitnění od období starší dospělosti (cca 65 let), stáří (od 75 let) až k senio (90 let). Tato doba je charakterizována naplněním generativity – to je předávání života (znalostí, zkušeností) nové generaci (dětem, později vnukům). Cílem období je naplnění životní moudrosti (E. Erikson Etapy vývoje).
Dalo by se říct, že tato etapa vývoje je obdobím plodů života, kde platí dvojnásob, že jsme svého štěstí strůjci, jako by se sčítalo vše, co jsme do života vložili. Dojít k moudrosti je cílem, nikoli samozřejmostí stáří. Opakem je uzavřenost, osamocenost, izolace.

I člověk starší, starý, má obvykle možnost být aktivní (dnes se aktivní prožívání staří prodlužuje skutečně až do vysokého věku – proto hovoříme i o období po 90 letech.) Zatímco naše tělo již nemá tolik sil, energie, naše mysl, oblast duševní i duchovní zůstává činná. Hovoříme o tom, že duše nestárne. Je prokázáno, že i starší a starý člověk je schopen rozvíjet tvořivost, učit se (proto vznikají univerzity třetího věku).

Atraktivní témata:

Ceny všech seminářů/kurzů/výcviků se upravují podle dohody, vždy podle časové dotace a počtu účastníků. Témata lze po dohodě s lektorkou kombinovat. Všechny tyto programy byly již mnohokrát realizovány v praxi.