psychoterapeutka – lektorka

Pracovní kolektivy, pomáhající profese

Spokojenost v profesi je podstatná pro celkovou kvalitu našeho života. Odráží se v naší rodině, ve vztazích v našem okolí. Pomoc nabízí interaktivní semináře, výcviky. Lze je doplnit workshopy, dramatizacemi, testy sociálního chování, typologií, nebo stavěním modelových situací pracoviště nebo rodiny (pokud souvisí s projevy klienta na pracovišti).

Programy byly realizovány od 2009 pro veřejnou správu, pomáhající profese (zdravotní sestry, pedagogové, sociální služby, Síť MC, pečovatele, kolektiv YMCA aj.) nebo v seminářích pro individuální klienty.

(PROGRAMY V ROZSAHU 1-6 HODIN, lze kombinovat, modifikovat)

Prevence vyhoření

Anotace: Téma upozorňuje na příznaky vyčerpání v rovině tělesné, duševní i noetické, vedoucí k riziku vyhoření, které ohrožuje zejména lidi v pomáhající profesi. Poukazuje také na profil výkonné osobnosti, která je tomuto riziku více vystavená a předkládá možnosti preventivních opatření, která vedou k posílení odolnosti a tělesnému i duševnímu zdraví.

Manažerské dovednosti

Anotace: Téma seznamuje se základními manažerskými dovednostmi, interpersonální komunikací a jejími formami, řízením a vedením lidí s ohledem na typologii, sebeřízením a sebehodnocením (sebereflexe a motivace), význam empatického naslouchání v komunikačním řetězci, auto diagnostický list na formy sociální komunikace. Zaměřuje se také na oblast time-managementu, dynamiku skupiny a základní role v ní, význam a rozvoj emoční, sociální a praktické inteligence. Dále se zabývá tématy strategie volby cílů a priorit, řešení a identifikace problému. V rámci kurzu je možné také postavit modelovou situaci konkrétních problémů na pracovišti (v rodině, pokud ovlivňují profesní jednání) a společně hledat formy řešení.

Realizováno pro

Měkké dovednosti – soft skills

Soft skills vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás. Do určité míry jsou nám tyto schopnosti vrozeny, na jejich osvojení a rozvoji však může každý z nás pracovat. Tyto, na jedné straně těžce měřitelné, na druhé straně vysoce oceňované schopnosti, se stávají součástí kompetencí každé úspěšné osobnosti.

I. Komunikační dovednosti: efektivní komunikace. komunikace ve službě vedení, řízení týmu. komunikace ve službě posílení vztahů v kolektivu. komunikace jako nástroj předcházení a řešení konfliktu. komunikace a porozumění. jak předcházet chybám komunikace a jak je řešit. dovednosti prezentace. asertivita, empatie a řešení konfliktů

II. Osobnostní rozvoj: charizmatická osobnost a její osobnostní charakteristika. faktory trvalého úspěchu a seberozvoj. sebepoznání a typologie osobnosti. emoční inteligence jako součást osobnosti. Charakter a morální inteligence. Růst efektivity v praktickém životě. Sebe motivace. kreativita rozvoj talentu

III. Manažerské dovednosti: stres a jeho zvládání. work and life balance. time management. motivace. manager a jeho role, funkce, leadership.

Násilí, manipulace a negativní jevy na pracovišti

Anotace: Téma se zabývá otázkou násilí, agrese, manipulace a šikany v podmínkách pracoviště. Objasňuje formy a důvody nepřátelství, manipulace, šikany a jejich vnitřní i vnější příčiny, zabývá se důsledky šikany pro objekty i subjekty šikany i celý pracovní kolektiv. Ukazuje možnosti prevence manipulace, násilí, agrese ze strany jedince i vedoucího pracovního kolektivu, seznamuje s typy manipulátorů a manipulací v různých rovinách, nabízí modely řešení v rovině individuální i obecné. Ukazuje formy práce s emocemi – přijetí, usměrnění, posilování frustrační tolerance a citové stability, hovoří o možnostech budování „sociální záchytné sítě“ jako první pomoci při výskytu negativních jevů na pracovišti

Realizováno od 2009 Kutná Hora, Praha, Dobříš

S úsměvem pro práci a život

Anotace: Seminář je zaměřen na psychosociální dovednosti, jejich osvojení se zaměřením na aplikaci do praxe v dobrovolnické práci. Je veden interaktivně prožitkovou formou. Obsahuje ucelenou nabídku sedmi vzájemně se prolínajících a volně navazujících témat obvykle v tříhodinovém bloku.

Stručný obsah semináře:

  1. První část semináře je zaměřena na komunikační techniky, uvolňuje atmosféru, kromě základních komunikačních dovedností vede k poznání a sblížení mezi členy skupiny, navozuje ovzduší důvěry, spolupráce i v oblasti společné práce a řešení problémů.
  2. Druhá část cyklu je zaměřená na sebepoznání a sebepřijetí. Vede k pochopení silných a slabých stránek osobnosti a jejich přijetí, tím i k pozitivnímu pohledu na svět a snazšímu přijetí a chápání druhých.
  3. Část o pozitivním hodnocení druhých pracuje s realitou života účastníků skupiny. Dotýká se rozdílů žen a mužů, výchovy, vztahů v rodině a ve společnosti, osobní rozdílnosti, přijetí handicapů svých i těch druhých, vždy s důrazem na pozitivní výstup z reality. V oblasti práce s dětmi zahrnuje různé formy práce podle temperamentu, intelektu a zaměření dítěte.
  4. Část semináře věnovaná komunikaci citů pracuje s kladnými i zápornými emocemi, agresí, hněvem, strachem. Zabývá se formou usměrnění emocí.
  5. Téma empatie prohlubuje a rozšiřuje dovednosti vcítění do druhého do širšího rámce rodiny a společnosti. Vede k pochopení správných postojů při výchově, k dobrým vztahů ke kolegům. Také navazující téma asertivity je svázáno s nácvikem asertivních technik, zabývá se obranou před manipulací a předcházení konfliktům.
  6. Téma tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů integruje získané dovednosti, zaměřuje je na řešení konkrétních problémů.
  7. Závěrečné témata prevence vyhoření se zabývá tématy stres, deprese, práce s časem, relaxace. V oblasti dobrovolnické práce je pomocí při sebeřízení, které předchází vyčerpání, ztrátě síly, energie, popř. hodnot.

Seminář v ucelené podobě probíhal od 2007 pro neziskové organizace YMCA, Zajíček na koni, OÁZA, MC, Síť MC, NNO, pěstounské rodiny od 2015 atd. Seminář lze modifikovat, pokračovat návaznými tématy podle specifických potřeb klientů v oblasti klíčových kompetencí dané profese.
Nejčastěji bývá voleno k doplnění téma prevence a řešení konfliktů a téma emoční inteligence.

Práce s ohroženou rodinou

Seminář je pomocí pro dobrovolníky a pracovníky pomáhajících profesí při práci s ohroženou rodinou (popř. s dětmi), nebo rodinou ohroženou sociálním vyloučením či rodinnou dysfunkcí (nefunkční, ne zcela funkční rodinné vztahy). Je určen zejména pro pracovníky neziskových organizací, mateřských a komunitních center, dobrovolníky, aktivní spolupracovníky z řad rodičů.

Tematické okruhy:

Cíl semináře: schopnost orientovat se, správně oslovit a zapojit rodiny (popř. děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, nebo rodinnou dysfunkcí-nefunkční či ne zcela funkční rodinné vztahy) do spolupráce v mateřském či komunitním centru. Zabývá se také komunikačními dovednostmi, kompetencemi vedoucími k předcházení a omezení konfliktů, posílení osobnosti rodiče, dítěte, jejich vzájemných vztahů, základní orientací v hodnotovém systému zaměřeném na rodinné, vrstevnické a mezilidské vztahy, které eliminují vznik rizikového chování.

Sladění rodiny a práce
(Jak co nejlépe sladit práci v pomáhající profesi s nároky rodinného života)

Anotace: Interaktivní seminář seznamuje s dovednostmi využitelnými v rámci harmonického sladění nároků práce v pomáhající profesi s nároky rodiny a osobního života. Zaměřuje se na dovednosti v oblasti vztahů, jako jsou otevřená komunikace, faktory prevence rizikového chování dětí, volba účinného výchovného stylu, prevence konfliktů a vyjádření kritiky. Zabývá se také stresem, jeho faktory, zejména zpracováním distresu a zvládáním rizikových faktorů profese vedoucích ke krizi vztahů v oblasti profesní, partnerské, rodinné, nebo vyhoření a vyčerpání sil.
Seminář lze modifikovat pro potřeby zadavatele. Realizováno: Síť MC, KC, MC, NNO

Emoční, sociální a praktická inteligence ve službě týmu a její rozvoj

Emoční inteligence často rozhoduje o úspěšnosti klienta v životě. Její role v dosažení životního cíle může být klíčová. Rozdílnost úspěšného řízení, nebo vedení týmu, sdílení vize, je často závislé na vyjádření sebe sama a schopnosti sdílet vizi s ostatními. Stejně jako v ostatních modulech intelektu je část EQ vrozené, ale lze ji s úspěchem rozvíjet. Projevy vnímáme v rozvoji empatie, porozumění sám sobě, druhým, situaci. Odraz EQ v sociální oblasti SQ přirozeně vylaďuje vztahy v kolektivu a modul praktické inteligence se projevuje zejména ve schopnosti realizovat cíl a dotáhnout jej k reálným výsledkům, tedy k aplikaci teorie do praxe.

Týmové role-spolupráce v rozdílnosti

Sestavení týmu může být klíčové pro celkovou realizaci projektu. Jsou typy schopné být nositeli vize, vůdčí typy, typy následovníků, lidé, kteří se vedení ujímají v krizové situaci, týmový hráči, kreativci, kteří potřebují pomoc realizátorů a jiní. Schopnost doladit tým, respektovat schopnosti a hranice jednotlivých členů patří k podstatným dovednostem řídících profesí. Ať jsme již těmi, kteří se věnují řízení týmu, vedení týmu, nebo jim je svěřena realizace projektů, rozvoj sebepoznání a poznání druhých je pro nás nezbytná. Je důležité porozumět motivaci jednotlivých členů a být tím, kdo umí tým nejen sladit, ale provést také krizovými situacemi (dynamika skupiny, soudržnost, koheze, tenze).

Seminář nabízí vhled do těchto témat, případně doplnění typologií MBTI. Lze realizovat modelové situace pro jednotlivé role týmu.