psychoterapeutka – lektorka

Školy a žáci

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.

Charlie Chaplin

Investice do dětí, školství je investicí do naší budoucnosti. Duše pedagoga nestárne. Být učitelem není jen povolání, ale poslání. Probudilo se ve chvíli, kdy člověk zaslechl první dětskou otázku PROČ?
Semináře jsou vždy interaktivní, využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu. Zahrnují hodnotovou reflexi, postojové otázky, transfer do života tedy praktickou aplikaci pochopeného. Často pracuji se slovem, příběhy, zkušenostmi života, vzory. Využívám vnitřní motivace, která souvisí s cílem dané vývojové etapy.
Semináře pro pedagogy jsou doplněny aktivitami s didaktickým rozborem.

A. Semináře pro žáky a studenty ZŠ, SŠ

I. ZŠ, SŠ Vyladění klimatu třídy

Pozitivní klima třídy (ZŠ, SŠ)

Seminář je zaměřen na posílení kolektivu třídy, naslouchání, toleranci, prosociální chování, spolupráci. Reaguje na zadání učitele, jeho potřeby a specifika třídy. Zahrnuje aspekty vztahu k sobě, rodině, druhým i k životu, prevenci konfliktů, agrese obrácené vůči druhým či sobě. Může být doplněn jednoduchou diagnostikou třídy, zaměřenou na spolupráci, stmelení kolektivu. Společně s pedagogem, vedením školy, hledá motivační faktory pro lepší spolupráci žáků a harmonizaci kolektivu. 3 hod.

Jak se učit, jak si pamatovat, jak organizovat čas.

Intelekt a jeho rozvoj. Co je vrozené, co mohu získat. Percepční styly a jejich využití při učení. Teorie vícečetné inteligence. Organizace času, rozvoj tvořivosti. Typologie a jejich silné a slabé stránky. 3hod

Etika, etická výchova

Etika I
Sebepoznání, sebepřijetí, přátelství, kamarádství, posílení vztahů v kolektivu, nácvik komunikace, prevence ostrakismu, šikany 2-3 hod.

Etika II
Usměrnění emocí, práce s afekty, prevence agrese, vina, odpuštění, rizikové chování, nový začátek 2-3 hod.

Etika III – etika všedního dne.
Morální dilemata a etická odpověď na otázky, které před nás staví život, mravnost, morálka, etika, hodnoty, zvnitřnění hodnot a postojů (SŠ, VŠ). 3 hod.

Etika a multikulturní tolerance (ZŠ, SŠ)
Vztahy v rodině a ve skupině, kamarádství, přátelství, úcta k sobě i druhému, různost jako obohacení, tolerance, prevence xenofobie, rozdílnost, národnostní, náboženská, etnická. Seminář probíhá interaktivní formou, využívá příběhy z reálného života, zahrnuje transfer do praxe. Možno zaměřit na konkrétní problém. 2-3hod.

Etika a zodpovědnost
zodpovědný postoj k životu, trvale udržitelnému rozvoji, etická dilemata, omezená zodpovědnost (SŠ, VŠ) (realizováno např. v rámci seminářů magisterského studia PrF UK)

Profesní etika (SOŠ)

Media – dobrý sluha, zlý pán

(televize počítač, mobil, sociální sítě na internetu – přínos, rizika). Reklama jako manipulátor. Úhel pohledu a realita. Polovina pravdy a velká lež. Prevence závislostního životního stylu. (od 5 tř. a II.st. ZŠ, SŠ)

Kyberšikana – jak jí předcházet, jak se bránit.

Šikana, kyberšikana, agresor, oběť, rizika internetu, reálné příklady ze života k tématu kyberšikany, jak se jí bránit, jak jí předcházet… Prevence agrese a závislostního životního stylu. (od 5. tř. až II.st. ZŠ, SŠ)

Úspěch – jak k němu dojít? (VŠ, SŠ, ZŠ 9. třídy)

Faktory podmiňující trvalý úspěch a jejich rozvoj. Teorie vícečetné inteligence, rozvoj harmonické osobnosti. Posilování vůle, zvyšování prahu frustrační tolerance. Práce s reálnými příběhy, transfer do života. Forma práce i volba motivačních příběhů se liší podle věku žáků, studentů.

I. Prevence rizikových vztahů (agrese, šikana, ostrakismus, xenofobie)
Etika I,II,III (viz. dříve )

Sympaťák I (jak přijmout sám sebe se svými omezeními)

Být sympatický je víc, než být krásný – program je zaměřen na adaptaci v novém kolektivu, kamarádství, přátelství, vztahy, zamilovanost, lásku, jak se zbavit strachu a trémy ( 5, 6, 9 tř. ZŠ, 1 r. SŠ). 3hod.

Sympaťák II Jak zvládnout cestu životem bez průšvihů a proher (ZŠ, SŠ)

Seminář je zaměřen na seznámení žáků (studentů) se základními pravidly života a převzetí zodpovědnosti za svůj život. Využívá obrazu řidiče zvládajícího nebezpečí každodenního provozu – zatáčky –rizika závislostí a drog, semafor- usměrnění emocí, značky- zákony, pravidla, tankování – co mě dobíjí, bouračka – sociální záchytná síť- jak získat a udržet přátele, práci, rodinu. (Realizováno také v rámci programů pro Centra náhradní rodinné péče a nízkoprahové kluby)

Hodnoty života I. II. (1. st.)

Aplikace etické výchovy do posílení kolektivu a osobnostního rozvoje žáků (1. St. ZŠ). Formou příběhů a interaktivních her jsou žáci motivování k vytváření spolupracujícího prostředí a upevnění kolektivu. 2-3 hod.

Komunikační dovednosti pro I. Stupeň Žirafí řeč I. – Jak šlo žirafátko do světa.

Rozvoj dovedností v oblasti komunikační, empatie – vcítění, asertivita, přiměřená obrana
vlastních práv, přiměřené sebe prosazení.
Program uvádí senzibilizace příběhem s postavičkou hlavního hrdiny, malé žirafy, která se učí navazovat přátelské vztahy, ale také být opatrná a umět se prosadit a zvládnout konflikt. Řeč, kterou používá, tzv. žirafí řeč je postavena na otevřené komunikaci, přiměřeném sebe vědomí a pozitivním pohledu na sebe, svět i okolí. Malá žirafka tím získá přátele a děti si mohou zkusit žirafí řeč v drobných modelových situacích. (program je již od roku 2003 realizován pro 1.2.3 tř. ZŠ). 2 hodiny

Komunikace a komunikační fauly I a II st., SŠ

Omyl, lež, pomluva, nactiutrhání, formy percepčních chyb a jejich řešení. Forma dramatizace, která ukáže rizika a nebezpečí lži apod. 2-3 hod.

Agrese (šikana) mezi vrstevníky – jak ji poznat a jak se bránit

Interaktivní program vedoucí k práci s kolektivem vyspecifikování agresivních a slabých jedinců, hledání řešení v rámci kolektivu. 3 hod.

Asertivita, obrana před manipulací

Interaktivní program vedoucí k nácviku asertivních technik, rozeznání manipulace a schopnost bránit se proti ní a přiměřeně prosadit svá práva. 3 hod.

Sebepoškozování – prevence

Anorexie, bulimie (agrese obrácená proti sobě), negativní životní styly. Téma vychází z pozitivního hodnocení sebe, druhých, života, vede k posílení osobnosti a rozvoji sociální inteligence. Zaměřuje se na rozvoj empatie a spolupráce, laskavý vztah k sobě samému. Doplňuje informace k tématu formou soutěže. 6 -9 tř. ZŠ, SŠ). 2- 3hod

Co dělat, když mi druzí lezou na nervy

prevence a řešení vrstevnických a rodinných konfliktů, základy komunikačních technik a usměrnění emocí (od II. st. ZŠ).

Konflikt (ZŠ, SŠ)

techniky prevence, řešení konfliktu, práce ve skupinách, nácvik řešení konfliktů, empatické naslouchání, já forma sdělení 2-3 hod.

II. Prevence závislosti, zneužívání návykových látek

Téma podává základní informace formou soutěže a hádanek k jednotlivým tématům. Je doplněno zkušenostmi a příběhy z praxe lektorky, která se věnuje prevenci kriminality již mnoho let, pracovala u soudu v oboru trestního práva. Pojetí vychází z pozitivního vztahu k sobě, druhým, zaměřuje se na hledání silných stránek osobnosti a smyslu života, rozvoj mezilidských vztahů, ale také rizika dospívání. ZŠ, SŠ 2-3 hod

III. Integrace zdravé sexuality do vztahů, prevence sexuálně rizikového chování

Výchova ke vztahům, trvalé lásce, rodičovství a zdravé sexualitě, prevence zneužívání:

Programy trvají 2- 3 hod, zabývají se i tématy rozdílností muže a ženy v oblasti psychické a fyzické, aspekty lásky, zamilovanosti, trvalých vztahů, antikoncepcí, pohlavními nemocemi, HIV, AIDS. Jsou interaktivní, využívají obrazy, příběhy z praxe. Zahrnují transfer do života.

IV. Předškolní děti MŠ, KC, MC

Hrajeme si a učíme se s ptákem Zlobivákem (sociálně stimulační skupina).

Cílem programu je posílení vztahu rodič – dítě, příprava ke vstupu do kolektivu MŠ, ZŠ (rodiče a děti ve věku cca 2,5 – 6 let.)
Program rozvíjí sociální interakci mezi rodičem a dítětem a mezi jednotlivými dětmi navzájem. Skupiny se účastní maximálně 8 dětí v doprovodu rodiče.
Programem děti provází loutka ptáka Zlobiváka, která se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých. Děti si ve spolupráci s rodičem osvojují základní sociální dovednosti (pozdrav, poděkování, oslovení, odpověď) a rozvíjejí své schopnosti (zraková a sluchová percepce, správné držení tužky a uvolnění ruky, koordinace pohybů, sestavení příběhu podle obrázků atd.) na úrovni svého věku. Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný, účinnější v případě návaznosti.

Zpíváníčko s Kvákalkou: Malí muzikanti umí hrát i zpívat. (od 1 roku)

Cílem programu je rozvoj intelektu v oblasti múzické (užití hlasu, tónu, rytmus, koordinace pohybu).
Program rozvíjí nadání dětí v oblasti intelektu – hudebního, (přímo), verbálního(nepřímo). Společně s kytarou, písněmi a říkankami doprovázenými pohybem se děti učí zpívat, osvojit si rytmus, který je neoddělitelně spojen se zvládnutím správného rytmu řeči, později s dobrou výslovností a rozvojem verbálních dovedností. V programu jsou využívány také jednoduché hudební nástroje, na které děti doprovázejí písně a říkanky. Procvičují koordinaci pohybu, učí se soustředění, naslouchání a vnímání hudby. Práce probíhá individuálně podle typu skupiny, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány, program je volně návazný.

Jsme malí, ale hrajeme fér. (předškolní etika)

Cíl: Program zahrnuje základy prosociálního chování (chování zaměřené na spolupráci, toleranci, přátelství, vzájemnou pomoc) a nácvik dovedností, které s ním souvisí (komunikace, pozitivní vztah k sobě, druhým, okolí, schopnost odložit uspokojení- touhu mít vše hned, tvořivost, usměrnění citů atd. ) Vychází z projektu Roberta Roche- Olivara , který je aplikován do oblasti výchovy. Zahrnuje základní faktory působící preventivně v oblasti rizikového chování dětí zejména v období dopívání. Projekt výchovy k pro sociálnosti je základem průřezového tématu Etická výchova v oblasti výchovně vzdělávací v systému MŠ, ZŠ, SŠ. Cílová skupina: děti ve věku cca 3-6 let.

Žirafí řeč I. – Jak šlo žirafátko do světa.

Cíl: Rozvoj dovedností v oblasti komunikační, empatie – vcítění, asertivita, přiměřená obrana vlastních práv, přiměřené sebe prosazení.
Program uvádí senzibilizace příběhem s postavičkou hlavního hrdiny, malé žirafy, která se učí navazovat přátelské vztahy, ale také být opatrná a umět se prosadit a zvládnout konflikt. Řeč, kterou používá, tzv. žirafí řeč je postavena na otevřené komunikaci, přiměřeném sebe vědomí a pozitivním pohledu na sebe, svět i okolí. Malá žirafka tím získá přátele a děti si mohou zkusit žirafí řeč v drobných modelových situacích. (obdobný program je již od roku 2003 realizován pro 1.2. 3. tř. ZŠ).

Žirafí řeč II. – Krokodýl si hledá kamarády.

Cíl: Přiměřené vyjádření emocí, usměrnění citů, půjčení, požádání o laskavost, vyjádření kritiky a nespokojenosti, férová hra.
Program navazuje na příběh žirafátka příběhem krokodýla, malého agresora, který se rozhoduje získat přátele, přestože v jeho krokodýlím světě nejsou. Učí se nabídnout pomoc, ale také o pomoc požádat. K výuce usměrnění emocí, práci s agresí , je využit model semaforu (M. Nováková Učíme etickou výchovu), který je ověřen nejen v MŠ, ale i při práci se žáky ZŠ I. i II. Stupně. Pro MŠ děti je použit model semaforu na polštářku, který lze obejmout, pohladit, zmačkat i zahodit a vyjádřit tak své pocity. (pro I. St. ZŠ navazuje program Hodnoty)

V. Animátoři a mládež

Jak nebýt mimoň (SŠ)

osobnostní rozvoj, postoje, modernost, osobitost, osobnost a schopnost být jiný, umění jít proti proudu, identita, intimita jako vývojová období (realizováno pro SŠ v městech Praha, Litoměřice, Hradec Králové aj.)

Komunikace, cesta ode mne k tobě

Pohled na komunikaci z hlediska kvality vztahů. Komunikační techniky: verbální, neverbální, prevence stresu, jak pracovat s trémou, komunikační šum (sdělení, naslouchání, navracení porozumění), komunikace tichem, komunikace činy. Komunikační chyby a obrana proti nim: lež, pomluva. Techniky přiměřeného prosazení práv a obrany před nespravedlivou kritikou. Techniky eliminující konflikty, empatické reakce, asertivita, naslouchání, vyjádření respektu.

Mýty o partnerství

Role muže, ženy, bio-psycho-sociálně podmíněné vnímání rozdílů, genderové teorie, integrace zdravé sexuality do vztahů, hledání identity, intimity, generativita. Trvalý vztah, sociálně záchytná síť a naplnění života v souvislosti s partnerskými vztahy.

Úspěch a cesta k němu

Seminář se zamýšlí nad faktory podmiňujícími trvalý úspěch. Zahrnuje testy, teorii vícečetné inteligence, techniky rozvoje harmonické osobnosti, techniky rozhodování, vnitřní motivace, posilování vůle, zvyšování prahu frustrační tolerance.
Součástí je práce s reálnými příběhy, transfer do života.

Sebepoznání a přijetí sebe

Velmi oblíbené téma odpovídá na potřeby ukončení hledání identity a vstup do dospělosti. Zamýšlí se nad otázkami poznání sebe, volí testy, formy arteterapie, vizualizace k poznání sebe sama a přijetí celého spektra osobnosti. Nevyhýbá se ani tématům strachu, nejistoty, osobního hledání. Je uzpůsobeno skupině.
Součástí je práce s reálnými příběhy, transfer do života.

Programy byly již realizovány s úspěchem na desítkách škol, v různých skupinách, střediscích pro mládež, teen-výjezdech, táborech, na různých akcích pro dospívající. Jsou každoročně aktualizovány, lze je modifikovat podle potřeby klientů.

B. Semináře pro pedagogy, DVPP

Interaktivní semináře lektorky, která je zkušenou pedagožkou s mnohaletou praxí ZŠ, SŠ VŠ, vzdělávání DVPP, semináře realizuje od roku 2000.

I. Výchovný styl pedagoga, pozitivní klima třídy (pedagog ZŠ, SŠ)

Seminář je zaměřen na výchovný styl pedagoga vedoucí k harmonizaci kolektivu třídy. Zahrnuje nástroje, metody, techniky (včetně motivačních) vedoucí ke zvolení efektivního výchovného stylu, který vede k minimalizaci rizikového chování žáků (odměny, tresty, metoda důsledků, inventář sociálního chování a jeho vyladění, typologie pedagoga, volba postojů při nevhodném chování žáků podle R. Dreikurse, prožitková pedagogika, pro sociálnost ve školním kolektivu. Program je doplněn auto reflexivním testem. 3 hod.

II. Metody prevence rizikového chování a jeho řešení (agrese, násilí, šikana, kyberšikana) ve školním kolektivu

V semináře postaveném na prožitkové pedagogice názorným způsobem představujeme rizikové chování s možným vyústěním k agresi obrácené proti sobě-sebe poškozování, anorexie, bulimie, nebo proti druhým ostrakismus, šikana, kyberšikana, násilí, agrese. Seminář zahrnuje metody usměrnění emocí, reálné kazuistiky z praxe lektorky zahrnující práci s individuální i práci s kolektivem třídy.
Vhodné pro vychovatele, pedagogy ZŠ,SŠ

III. Prevence rizikového chování v oblasti sexuality-integrace zdravé sexuality do vztahů

V semináře postavený na prožitkové pedagogice se zabývá otázkou a praktickými návody jak vyučovat sexuální výchovu v souvislosti s výchovou k trvalým vztahům. Seminář zahrnuje techniky, aktivity, návody, pomocí kterých lze vést žáky k trvalé lásce, rodičovství a zdravé sexualitě. Obsahuje návrh a členění témat ozkoušené v praxí se stovkami žáků v průběhu desítek let, předávané na konferencích prevence v rámci všech krajů ČR od roku 2016. Zahrnuje pohled bio – psycho- sociální. Je doplněn řadou kazuistik z praxe lektorky. 3 hod.

IV. Prevence rizikového chování v oblasti zneužívání návykových látek

V semináři lektorka vychází z prožitkové pedagogiky, podává základní informace formou soutěže a hádanek k jednotlivým tématům. Vychází ze své původní profese chemie a doplňuje téma pohledem zaměřeným nejen na poznání jednotlivých látek, ale také pohledem bio-psycho-sociálním, který zahrnuje faktory vnitřní i vnější, které napomáhají/ eliminují závislostní chování žáků a studentů. Téma je doplněno kazuistikami z praxe pedagogické i přísedícího soudce v oboru trestního práva.

V. Sociální kompetence učitele v oblasti komunikace

V rámci semináře lze zvolit prioritní témata: komunikace jako nástroj sladění kolektivu třídy, komunikace s rodiči žáků, vedení třídní schůzky, komunikační chyby, fauly, chyby percepce a jejich dopad na klima třídy, klima sborovny, vztahy učitel-rodič.
Komunikace verbální, neverbální, prevence stresu, jak pracovat s trémou, komunikační šum (sdělení, naslouchání, navracení porozumění), komunikace tichem, komunikace činy. Komunikační chyby a obrana proti nim: lež, pomluva. Techniky přiměřeného prosazení práv a obrany před nespravedlivou kritikou. Manipulace a manipulátoři. Seminář je doplněn nácvikem, ukázkami, kazuistikami z praxe lektorky.
Doporučeno: Pedagogové ZŠ, SŠ, vychovatelé

VI. Konflikt, řešení a prevence

Seminář je zaměřen na prevenci konfliktu. Představuje konflikt jako nutnou součást života, hledá nástroje k jeho uspokojivému zvládnutí, zabývá se převedením sporu na problém i možností hledání přijatelného kompromisu bez poškození sebeúcty nebo úcty k druhému člověku. Je veden prožitkovou formou. Zaměřeno na téma konfliktů v životě osobním i profesním, konflikt pedagog-žák, výuku kompetence řešení a zvládání konfliktů na ZŠ SŠ-podle zájmu pedagogů 3 -6 hod. Doporučeno: Pedagogové ZŠ a SŠ

VII. Profesní kompetence pedagoga

(každý modul 2- 3 hod.)

VIII. Hořet a nevyhořet-jak se bránit syndromu vyhoření

Pedagogická profese je profesí pomáhající, a právě pedagog je často ohrožen vyhořením. V semináři se pedagogové zaměřují na poznání sebe, oblast psychosomatiky, duševního zdraví, hledají techniky vhodné relaxace, v testu se zaměří na své postoje, stav vedoucí ke ztrátě motivace, energie a účinnou prevenci, práci s distresem, traumaty a emocemi.

IX. Syndrom rizikového chování v dopívání SRCHD

V semináři lektorka vychází z prožitkové pedagogiky, podává základní informace formou soutěže a hádanek k jednotlivým tématům. Vychází ze své původní profese chemie a doplňuje téma pohledem zaměřeným nejen na poznání jednotlivých látek, ale také pohledem bio-psycho-sociálním, který zahrnuje faktory vnitřní i vnější, které napomáhají/ eliminují závislostní chování žáků a studentů. Téma je doplněno kazuistikami z praxe pedagogické i přísedícího soudce v oboru trestního práva.

X. Emoční, sociální a praktická inteligence a její rozvoj

Emoční inteligence a její klíčová role v dosažení životního úspěchu. Intelekt není jen IQ, teorie vícečetné inteligence ve školní praxi. Cesta k úspěchu skrze rozvoj inteligence sociální, praktické. Význam emoční inteligence v prevenci rizikového chování. Vztahy a jejich význam v životě člověka. Pět základních kroků k dosažení trvalého úspěchu. Program je doplněn praktickými návody a kazuistikami a zkušenostmi z praxe lektorky.

XI. Implementace Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti

Semináře jsou zaměřeny na implementaci etické výchovy do výuky, výchovného stylu, programu, metod. Vychází z projektu Roberta Roche- Olivara, L. Lencze. Lektorka vedla desítky kurzů DVPP k rozšíření aprobace na etickou výchovu. Rozsah volen školou.

Programy byly již realizovány s úspěchem na desítkách škol, v různých skupinách, jsou každoročně aktualizovány, lze je modifikovat rozsahem i náplní podle potřeby klientů. Cena je dána dohodou.